Vägvisare inom pälsdjursfoder

nyko

pälsdjursfoder

Nyko - tradition och utveckling

 

Stark förankring bland pälsfarmarna

Ab Nyko Oy grundades år 1965 och är därmed en av de äldsta producenterna av foder för pälsdjursbranschen i Finland. Ägarbasen har under hela verksamhetstiden varit starkt förankrad bland de lokala pälsfarmarna, vilket utgör en solid grund för långsiktig verksamhet.

Under 1970-talet insåg olika producenter av pälsdjursfoder i nejden vikten av samarbete för att uppnå en bättre totalekonomi i verksamheten. För detta ändamål bildades år 1979 en gemensam destruktionsanläggning under det då benämnda Ab Nykarleby Minkfood. Företagets namn har senare ändrats till Ab Feora. Ab Feora ingår i Nyko koncernen.

I slutet på 1980-talet genomlevde hela pälsdjursnäringen en kraftig lågkonjunktur, med påföljande omstrukturering inom alla led i branschen. Flera produktionsanläggningar upphörde med verksamheten eller sammanslogs med andra. Vi klarade oss stärkta genom krisen och erhöll många nya kunder som resultat. För att i framtiden ha bättre möjligheter att övervinna effekterna av konjunktursvängningar, bildades år 1990 Ab OstroCenter. Ab OstroCenter saluför produkter inom järnvaru-, byggnads- och fritidssektorn och har även omfattande lantbrukshandel med farmprodukter som specialitet. Ab OstroCenter är ett av Ab Nyko helägt dotterbolag.

Betydande satsningar på modern teknik

Under 1990- och 2000-talen har vi kontinuerligt gjort betydande satsningar på modern teknik inom alla segment av verksamheten. Genom dessa investeringar har vi kunnat uppnå bästa möjliga effektivitet i produktionen, samt uppfylla de fordringar som ställs av miljömyndigheterna.

År 2004 slöts Ab Granlunds Farmtillbehör till Nyko koncernen. Företagets verksamhet utgörs i huvudsak av tillverkning av burar och andra tillbehör inom pälsdjurssektorn. Som en följd av förändrad lagstiftning gällande burarnas storlek för hållande av pälsdjur skedde en kraftig tillväxt av produktionen av burar åren 2010-2011.

Ett samarbete inleddes år 2008 med Ab Prior Oy, vilket medförde betydligt större tillverkningsvolym och ett mer vidsträckt distributionsområde till Kalajoki-dalen i norr.

Miljövänligt biobränsle

Efter ett omfattande och unikt produktutvecklingsarbete inledde Ab Feora år 2010 tillverkning av ett miljövänligt biobränsle som utvinns ur animaliska fetter. Biobränslet lämpar sig väl som eldningsolja i fastigheter och anläggningar, samt som bränsle i fordon och maskiner som drivs med dieselmotorer.

Under 2011 fusionerades Ab Korsnäs Frys med Ab Nyko. Genom fusionen stärkte Nyko sin marknadsledande ställning som tillverkare av foder för pälsdjur inom området Närpes till Kalajoki.